Government Securities Archive

Treasury bills/T-bills – ट्रेझरी बिल्स / कोषागार पत्र

Treasury bills/T-bills – ट्रेझरी बिल्स / कोषागार पत्र / सरकारी रोखा / राजकोषपत्र Bill मार्केट हा नाणे बाजाराचा उपबाजार आहे. T-bills ही लघु मुदतीची असून केंद्र सरकारकडून इशू केली जातात. एक प्रकारे लघु मुदतीच्या कर्ज उभारणीसाठी केंद्र सरकार अशा प्रकारची बिल्स इशू करते. सध्या आपल्याकडे 91 दिवस, 182 दिवस आणि 364 दिवसांसाठी T-bills इशू

Continue Reading